Jméno:
Heslo:

Školní řád

Čl. 1  Všeobecná ustanovení

Čl. 2  Zásady, úkoly a cíle vzdělávání v mateřské škole

Čl. 3  Přijímací řízení do mateřské školy

Čl. 4  Povinné předškolní vzdělávání

Čl. 5  Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Čl. 6  Individuální vzdělávání dítěte

Čl. 7  Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Čl. 8 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Čl. 9  Evidence dětí

Čl. 10 Do MŠ děti potřebují

Čl. 11 Provoz mateřské školy - adaptace

Čl. 12 Stravování a platby v MŠ

Čl. 13 Práva dětí a zákonných zástupců

Čl. 14 Povinnosti dětí a zákonných zástupců

Čl. 15 Zdravotní péče a bezpečnost dětí v MŠ

Čl. 16 Ukončení školní docházky

Čl. 17 Pravidla hodnocení

Čl. 18 Ochrana majetku

Čl. 19 Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Čl. 20 Závěrečná ustanovení

 

Účinnost: 1. 9. 2017

Zpracovala: Mgr. Bc. Alena Vaněčková

Počet stran: 14

 

 

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, Listinou základních práv a svobod, zákonem č. 500/2004 Sb., v platném znění a jinými.

 Školní řád vydala ředitelka Mateřské školy Hvězdička, Malé Březno 42, okres Ústí nad Labem a je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce) a zaměstnance školy.

 

Školní řád dle § 30 Školského zákona upravuje:

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovnicemi.

b) Provoz a vnitřní režim školy.

c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

d)    Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení

e)     Pravidla hodnocení

 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, dle zákona 561/2004 Sb.,§34 odst.1.

Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a pobyt v mateřské škole ukončuje ředitelka školy (dle zákona č. 500/2004 Sb.,-správního řádu).

 

Zřizovatelem Mateřské školy Hvězdička, Malé Březno 42, okres Ústí nad Labem je obec Malé Březno 7, okres Ústí nad Labem.

 

Kapacita mateřské školy je stanovena na 25 dětí.

 

Čl. 2

Zásady, úkoly a cíle vzdělávání v MŠ Malé Březno

Vzdělávání je založeno na zásadách:

- rovného přístupu ke každému občanovi ČR nebo jiného členského státu EU bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního nebo jiného postavení občana

- zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce

- vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků ve vzdělávání

- svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecními cíli vzdělávání

- hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů ve vzdělávání stanoveným tímto zákonem a vzdělávacími programy (zákon č. 561/2004 Sb.)

 

Úkoly předškolního vzdělávání:

- doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení

- vytvářet dětem možnost rozvoje samostatnosti, sebevědomí, pomáhat jim rozšířit poznání okolního světa, obohatit citové vnímání a estetické cítění

- usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu

- rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj, fyzické zdraví, zdatnost a odolnost, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení

- učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané, zlepšovat vztahy dětí mezi sebou, vytvářet si vztah k hračkám, ke svému okolí, přírodě a dalším hodnotám v MŠ i mimo ni

- vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, snažit se maximálně přizpůsobovat vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbát na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání v plné míře respektována

- neustále vylepšovat vzdělávací prostředí, aby bylo pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se děti cítí jistě, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

 

Cíle v mateřské škole dle RVP PV:

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poslání

- osvojení základů a hodnot  na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící

  na své okolí.

 

Ve výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z individuálních zvláštností, potřeb a zájmů dítěte. Rodiče však upozorňujeme, že mateřská škola je pouze doplňkem rodinné výchovy a hlavní úkol výchovy spočívá v rodině.

 

Čl. 3

Přijímací řízení do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem od 2. května do 16. května v kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.  Termín a místo zápisu zveřejní ředitelka mateřské školy obvyklým způsobem v místě obvyklým /webové stránky, školy a obce, úřední deska obce, nástěnka v MŠ.

 

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od

2 let. Přihlášku dítěte a evidenční list si rodiče vyzvednou v MŠ.

S vyplněnými dokumenty, rodným listem dítěte, OP a s dítětem přijde zákonný zástupce v daný den k zápisu.

Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy ve správním řízení o přijetí či nepřijetí dítěte dle daných kritérií. Rodiče jsou informováni o výsledku zápisu do 30 dnů. Ve stanoveném termínu, který se dozví při odevzdání žádosti o přijetí, se dostaví do kanceláře ředitelky, kde si převezmou rozhodnutí. Výsledky zápisu budou zveřejněny dle čísel jednacích ve vestibulu školy.

 

Dítě může být přijato do MŠ i v průběhu školního roku, pokud to umožní kapacita školy.

Ředitelka může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti v povinném předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.


 Čl. 4

Povinné předškolní vzdělávání 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání začíná v 8 hodin a končí ve 12 hodin.

   

Čl. 5

Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte telefonem,  e-mailem, omluvenkou.
Učitelka eviduje školní docházku třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.
V případě povinného předškolního vzdělávání řeší neomluvenou absenci dítěte ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Čl. 6

Individuální vzdělávání dítěte

1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 

2. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
    a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
        v případě cizince místo pobytu dítěte,

     b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

     c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 

3. Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž
    má být dítě vzděláváno.
 

4. Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

    - způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

    - termíny ověření:ve středu 29. listopadu 2017 ve 13. 00 hodin v ředitelně školy. Ověřování bude provedeno rozhovorem s dítětem pomocí didaktických pomůcek a pracovních listů a rozborem grafického projevu dítěte. Náhradní termín je ve středu 6. 12. 2017 ve 13. 00 hodin.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, /pokud to kapacita MŠ dovolí), a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá.

 

Čl. 7

  Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 

  Cíle inkluze (společného vzdělávání)

             Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona

           č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti 

           v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí,

           jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí,     

           respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.

           Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky;      

           pomáhá stimulaci vývoje.

           Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj

           praktických činností.

 

 

        Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

               Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu

             pedagogické podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby   

             školských poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně

             postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

 

       Spolupráce zákonných zástupců

            V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb

           ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

           vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se

           vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem

           zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím

           potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní

           zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění

           jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření,

           znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z

           rodičovské odpovědnosti.

 

    Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci

          Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z

         nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky odmítne dítě nechat

         vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení.

         V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 1.9.2016

         s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí  

         orgánu veřejné moci.

         

 Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“

 podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně-

 právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

 ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD).

 

 

                                            Vzdělávání dětí nadaných

 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci
    podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho
    individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
  Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných
    opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí
    v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

Čl. 8

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 1/ Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo jsou starší a mají rozhodnutí o odkladu školní docházky, jsou upřednostněny v přijetí podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §34 odst. 4

 

2/ Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytem v obci

 

Čl. 9

Evidence dítěte

 Spis dítěte – žádost, evidenční list, rozhodnutí o přijetí, kopie zdravotního průkazu pojištěnce.

Změny, které nastanou v průběhu roku je nutné nahlásit k opravě do spisu dítěte – telef. čísla zákonných zástupců, změna bydliště, zmocnění k odvádění dítěte. /

 

 

Čl. 10

 Do mateřské školy děti potřebují

 Bačkory na přezutí – ne pantofle, lehčí oděv do třídy, náhradní oblečení v případě znečištění, polití, vhodné oblečení na vycházky – pohodlné a praktické, tzn. takové, které si může dítě ušpinit. Dětem v tomto věku nehubujte, že se znečistí, nechodí jen za ruku, ale také se seznamují s přírodou, jsou zvídavé a touží po získávání zkušeností. V zimních měsících zajistěte náhradní oblečení v případě promočení při „ježdíkování“, klouzání a hrách se sněhem.

Všechny věci označte podpisem – textilní fixou, není v našich silách si zapamatovat, komu patří obleček, když si ho dítě ještě nepozná.

 

Pyžamka dětem nedávejte, odpočívají každý ve svém povlečení a svléknou se jen do spodního prádla či trička. Odpočinek je jen krátkodobý.

 

V případě vhodného počasí děti chodí na školní zahradu i odpoledne. Doporučujeme připravit dítěti větší igelitovou tašku, do které si pohodlně samo vloží věci, které si chcete odnést odpoledne ze zahrady domů a ráno ji opět připravíte dítěti do šatny.

 

Za cenné věci – náušnice, řetízky, hračky, které dětem do školky dáváte, neneseme zodpovědnost. Doporučujeme nedávat dětem do školky hračky, drobná autíčka…apod. Děti si ještě neuvědomují, že jsou v kolektivu a své hračky si přivlastňují tak, že vznikají zbytečné konflikty. Hraček je ve školce dostatek.

 

 

Čl. 11

Provoz mateřské školy – adaptace dětí

 Provozní doba MŠ je celoročně od 6.00 – 16.00 hod. Děti se scházejí do 8.00 hodin. Rodiče si mohou s ředitelkou školy dohodnout pravidelný pozdější příchod do MŠ. Dítě je možné omluvit na telef. čísle: 475 228 303 do 8.00 hodin, po 8. 00 hodině se uzavírají stavy dětí a předávají se do kuchyně.

 

Adaptace dětí na nové prostředí probíhá tak, že dítě si postupně přivyká na prostředí, doporučuje se zkrácený pobyt dítěte, např. jednu hodinu, pak prodlužovat a první týden je potřeba počítat s tím, že učitelka v případě neutišení dítěte zavolá rodiče. Dále pak doporučení o jednotném působení na dítě, individuální potřeby a zvláštnosti, problémy, zdravotní stav – rozhovory.

 

 

Informace o připravovaných akcích jsou včas vyvěšovány ve vestibulu školy, na webových stránkách školy a je potřeba je sledovat a respektovat.

 

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Až do doby, kdy je pedagog předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření od zákonného zástupce.

Samostatné odchody dětí z MŠ nejsou možné.

Pokud v prostředí MŠ při vyzvedávání dítěte dochází k narušování provozu školy, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. b).

 

Při pobytu dítěte v prostředí náročném na bezpečnost, jako jsou sportovní činnosti, výlety – mohou učitelky po dohodě s ředitelkou školy a zákonnými zástupci, v zájmu bezpečnosti dětí, rozhodnout o neúčasti výchovně-problematického dítěte na akci.

 

Organizace provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 O prázdninách se po projednání se zřizovatelem MŠ uzavírá zpravidla na 5 týdnů. – kdy zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou.

Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně

2 měsíce předem.

 

Organizace scházení a rozcházení dětí

 Rodiče zodpovídají za své dítě do okamžiku, kdy je předají učitelce na třídu.

Rodiče nenechávají své děti samotné v šatně.

Nepřítomnost dítěte v MŠ omluví do 8.00 hodin.

 

 S ohledem na zdárný citový vývoj dítěte doporučujeme rodičům, aby jejich dítě pobývalo v MŠ nezbytnou dobu, neboť hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině.  

 

Čl. 12

Stravování a platby v MŠ

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy. Způsob stravování určí ředitelka školy po dohodě se zástupcem dítěte při přijetí do MŠ.

V případě neplánované nepřítomnosti-onemocnění v průběhu dne má dítě tento 1. den nárok na odebrání zaplacené stravy/dle vyhlášky o školním stravování /.

Do MŠ je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýchkoliv potravin z domova, pokud se nejedná o dietní stravování.

Každé dítě má nárok na odebrání nanejvýš jednoho hlavního jídla /oběda/ a dvou doplňkových jídel / přesnídávku a svačinu / denně.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti z předškolního vzdělávání a zároveň i ze stravování nejpozději do 8. 00 hodin. Pokud má rodič sjednán s ředitelkou školy pozdní příchod dítěte a do 8. 00 hodin dítě neomluví, do MŠ nedorazí, je mu stravné za tento den započítáno!

 

Stravování dětí se řídí platnou vyhláškou.

Při sestavování jídelníčku pro děti jsme vázáni přísnými normami vydanými MZ a musíme dodržovat tzv. spotřební koš = skladba potravin. Dodržování těchto předpisů je pravidelně kontrolováno KHS.

 

V jídelníčku byl zvýšen podíl luštěnin, ovoce, zeleniny, ryb, mléka a mléčných výrobků.

Na každý týden je jídelníček vyvěšován na nástěnce ve vestibulu, určené jen stravovně.

Pokud má vaše dítě prokázanou alergii na nějaký druh potraviny, nahlaste nám to.

 

Do jídla nejsou děti nuceny, ale jsou pobízeny, aby jídlo alespoň ochutnaly.  Používání příboru není věkově vymezeno.

 

Pitný režim v MŠ

Děti mají k dispozici čaj od 6.15 hodin po celý den.  Dáváme přednost ovocným a bylinkovým čajům. V případě, že chce dítě čistou pitnou vodu, je připravena v konvičce.

 

 Stravné

Poplatek za stravné na jeden den pro děti do 6 let činí 28,- Kč.

/ranní přesnídávka, oběd, odpol. svačina, pitný režim/.

Poplatek za stravné na jeden den pro děti starší 6 let činí 30,- Kč.

 

Stravné se platí vždy do 15. dne v daném měsíci bezhotovostně na účet stravovny. Dvakrát do roka v červnu a v prosinci se provede vyúčtování záloh za stravné. Informace jsou zveřejněny na nástěnce stravovny a na webu školy.

 

 

Úplata za vzdělávání a školské služby

 V souladu s ustanovením platných předpisů a zákonů o předškolním vzdělávání stanovila ředitelka Mateřské školy Malé Březno její výši na 400,- Kč měsíčně.

 V době uzavření či omezení provozu MŠ /delší 5 dnů/  bude úplata snížena o poměrnou část.

 Děti v posledním roce před nastoupením školní docházky /dovrší 6 let/  mají vzdělávání bezúplatné.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Netýká se dětí v povinném předškolním vzdělávání.

 

 Čl. 13

Práva dětí a zákonných zástupců

Práva dětí:

 • děti mají právo na vzdělávání
 • dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu
 • má právo na informace dle nejnovějších poznatků z oboru pedagogiky a psychologie
 • má právo si svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne
 • svobodně si zvolit činnost z nabídky v hlavních vzdělávacích činnostech
 • svobodně volit hru v době volných her
 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a na ochranu před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti – slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, právo ovlivňovat rozhodnutí, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem

 

 

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání dítěte
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života

 

 

Čl. 14

Povinnosti dětí a zákonných zástupců

 

Děti dodržují společně vytvořená pravidla v MŠ

 Povinnosti zákonných zástupců:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, nepřítomnost dítěte delší 14 dnů jsou rodiče povinni omluvit učitelce písemně omluvenkou, e-mailem nebo telefonicky.
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte
 • do MŠ vodit dítě zdravé, bez zjevných známek nemoci – s ohledem na zdraví ostatních dětí.
 • oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice podle §28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004
 • hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu
 • sledovat aktuální informace na nástěnkách
 • z bezpečnostních a hygienických důvodů je zakázáno vodit psy a jiná zvířata do areálu školy

 

Čl. 15

Zdravotní péče a bezpečnost dětí v MŠ        

Bezpečnost dětí:

 Onemocní-li dítě během dne, učitelka vyrozumí rodiče. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci.

 

Pedagogové nejsou oprávněni podávat dětem jakékoliv léky, s výjimkou případu, kdy by dítěti hrozila vážná újma na zdraví. Tuto situaci řeší rodiče s ředitelkou školy.

Pokud dítě onemocní v průběhu dne ve škole, budou o této skutečnosti neprodleně informováni zákonní zástupci. Ti jsou povinni dítě ze školy neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a dospělé.

Při výskytu vší jsou rodiče napadených dětí ihned kontaktováni a dítě odesláno domů. Při nálezu živých vší navštíví rodič lékaře, protože se jedná o infekci. Do MŠ se dítě vrátí až po odstranění jak vší tak i hnid!!!

Stane-li se dítěti úraz, musí ředitelka nebo zodpovědná osoba podle závažnosti zranění zajistit ošetření dítěte a okamžitě tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci dítěte. Při řešení a záznamu o úrazu postupuje v souladu s platnou vyhláškou. Při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc.

 

 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a s nimi manipulovat. V případě výskytu takového chování je škola povinna takový čin překazit tím, že věc oznámí policejnímu orgánu.

 

Čl. 16

Ukončení předškolního vzdělávání

  /neplatí pro děti v povinném předškolním vzdělávání/
 

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

 

a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní,

b/zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

c/ ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

Čl. 17

Pravidla hodnocení dětí

 • každé dítě má založeno své portfolio, kam jsou průběžně doplňovány všechny práce dítěte – kresby, pracovní listy…
 • každé dítě má založenu složku „Pozorování dítěte a jeho vývoj“, kam učitelka průběžně zaznamenává jeho pokroky, zajímavé postřehy, vývoj řeči, zejména v čem je dítě nadané a naopak, v jaké oblasti potřebuje pomoci.
 • při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s rodiči a zaznamenávány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu školy
 • pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací plán.  Je to závazný pracovní materiál, který vzniká na základě spolupráce mezi pedagogy školy, pracovnicemi PPP, průběžné pozorování dítěte a pedagogické posuzování a hodnocení úrovně dílčích funkcí v jednotlivých oblastech vývoje dítěte a následné stanovení vhodných metod a postupů při práci s dítětem
 • aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Jde o záznamy sloužící pedagogovi i k další práci, ale i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanost. Materiály se stávají východiskem pro další efektivnější práci s dítětem, jsou důvěrným materiálem školy a to pouze jako pracovní materiál pedagoga, který má dítě ve své péči a slouží výhradně k tomu, aby pedagog mohl citlivěji a spolehlivěji přizpůsobovat vzdělávání jeho individuálním potřebám a možnostem. Pedagog zajistí, aby tyto záznamy nebyly zneužity v neprospěch dítěte.

 

Čl. 18

Ochrana majetku

 Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání:

 

Po dobu pobytu dítěte ve škole dbají pedagogové a zaměstnanci školy na šetrné zacházení dětí s učebními pomůckami, hračkami a vybavením školy. Předcházejí záměrnému poškozování majetku školy a nedovolí, aby k takovému chování docházelo.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem školy při jejich pobytu ve škole:

Po dobu pobytu v prostorách školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy. V případě, že dojde k poškození, nahlásí tuto skutečnost pedagogické pracovnici či ředitelce školy.

 

Škola nezodpovídá za cenné předměty, které si děti přinesou z domova – zlaté či stříbrné šperky, CD, knihy.

Dále škola nezodpovídá za hračky přinesené do mateřské školy z domova. Doporučujeme rodičům nenosit do MŠ hračky z domova, děti ještě nedokáží pochopit, že v kolektivu se hračky půjčují a svoji hračku si přivlastňují tak, že vznikají zbytečné konflikty.

 

 

Čl. 19

Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

                           1/V souladu s ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření a virtuální závislosti, gamblerství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vštěpována a vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 

2/ Učitelky v MŠ cíleně pozorují a vyhodnocují vztahy mezi dětmi ve třídě v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Cílem je řešit nepříznivé situace a vztahy mezi dětmi již v jejich počátku, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
 

3/ Součást prevence v této oblasti je vytváření vzájemně příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, dále mezi dětmi a učitelkami a také mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

 

Závěrečná ustanovení

 

1/ Seznámení se školním řádem Mateřské školy Hvězdička v Malém Březně a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy.

 

2/ Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017 a současně končí platnost školního řádu z předchozího školního roku.

 

Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které prožívá svět kolem sebe, má chuť poznávat, vzdělávat se, přemýšlet a tvořit. Je postupně dle svého věku vedené k zodpovědnosti za své chování i rozhodování. Jediná správná cesta k tomuto cíli je naše vzájemná spolupráce, důvěra, otevřenost a přátelství.

 

 

 

V Malém Březně 1. 9. 2017                                      Mgr. Bc. Alena Vaněčková,

                                                                              ředitelka Mateřské školy Malé Březno

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Hvězdička

Adresa: Malé Březno 42
Ústí nad Labem 2
400 02

Provoz školy: 6,00 - 16,00 hodin

Telefon: 475 228 303


Email: ms-hvezdicka@seznam.cz

Internet: www.ms-malebrezno.cz

Zřizovatel: Obec Malé Březno

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign